• سال دولت و ملت،هم دلی و هم زبانی

  ./files/site1/pr_85118/home/sal.jpg 02
 • سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی گرامی باد

  ./files/site1/pr_85118/home/salr.jpg 02
 • شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) تسليت باد

  ./files/site1/pr_85118/home/hzahra.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/pr_85118/home/barf.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/pr_85118/home/barfi.jpg 02
 • هفتمين کنفرانس بين المللی فناوری اطلاعات و دانش

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/f_danesh.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/41.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/43.jpg 02
 • آزمايشگاه خاک

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/101.jpg 02
 • سالن مطالعه و رايانه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/99.jpg 02
 • بازديد معاون برنامه ريزی استاندار از دانشگاه

  ./files/site1/pr_85118/home/kah.jpg 02
 • پيشرفت اجرايی طرح توسعه

  ./files/site1/pr_85118/home/pro.jpg 02