• سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی

    ./files/site1/home_urmia/photos/103.jpg 02
  • هفته پژوهش و فناوری

    ./files/site1/pr_85118/home/pajh.jpg 02
  • دانشگاه صنعتی اروميه

    ./files/site1/home_urmia/photos/41.jpg 02
  • دانشگاه صنعتی اروميه

    ./files/site1/home_urmia/photos/43.jpg 02
  • آزمايشگاه خاک

    ./files/site1/home_urmia/photos/101.jpg 02
  • سالن مطالعه و رايانه

    ./files/site1/home_urmia/photos/99.jpg 02
  • بازديد معاون برنامه ريزی استاندار از دانشگاه

    ./files/site1/pr_85118/home/kah.jpg 02
  • پيشرفت اجرايی طرح توسعه

    ./files/site1/pr_85118/home/pro.jpg 02