• سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی

  ./files/site1/home_urmia/photos/103.jpg 02
 • />
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/home_urmia/photos/41.jpg 02
 • />
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/home_urmia/photos/43.jpg 02
 • />
 • آزمايشگاه خاک

  ./files/site1/home_urmia/photos/101.jpg 02
 • />
 • سالن مطالعه و رايانه

  ./files/site1/home_urmia/photos/99.jpg 02
 • />
 • السلام عليک يا فاطمه الزهرا

  ./files/site1/home_urmia/photos/104.jpg 02
 • />
 • پيشرفت اجرايی طرح توسعه

  ./files/site1/home_urmia/photos/44.jpg 02
 • />
 • طرح توسعه دانشگاه

  ./files/site1/home_urmia/photos/100.jpg 02
 • />