• سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/103.jpg 02
 • دوشنبه 11 اسفند ساعت 14 سالن 2000 نفری خانه جوان

  ./files/site1/pr_85118/home/jashn.jpg 02
 • هشتمين سالگرد شروع به کار دانشگاه صنعتی اروميه گرامی باد

  ./files/site1/pr_85118/home/esfand.jpg 02
 • پنجم اسفند روز مهندس گرامی باد

  ./files/site1/pr_85118/home/mohandes.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/pr_85118/home/barf.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/pr_85118/home/barfi.jpg 02
 • هفتمين کنفرانس بين المللی فناوری اطلاعات و دانش

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/f_danesh.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/41.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/43.jpg 02
 • آزمايشگاه خاک

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/101.jpg 02
 • سالن مطالعه و رايانه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/99.jpg 02
 • بازديد معاون برنامه ريزی استاندار از دانشگاه

  ./files/site1/pr_85118/home/kah.jpg 02
 • پيشرفت اجرايی طرح توسعه

  ./files/site1/pr_85118/home/pro.jpg 02