• سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/103.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/41.jpg 02
 • دانشگاه صنعتی اروميه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/43.jpg 02
 • آزمايشگاه خاک

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/101.jpg 02
 • سالن مطالعه و رايانه

  ./files/site1/custom_tpl_files/photos/99.jpg 02
 • بازديد معاون برنامه ريزی استاندار از دانشگاه

  ./files/site1/pr_85118/home/kah.jpg 02
 • پيشرفت اجرايی طرح توسعه

  ./files/site1/pr_85118/home/pro.jpg 02